Skip to main content


Jaarverslag 2022

In 2021 is de volledige planontwikkeling afgerond en alle onderdelen in de bestemmingsplanprocedure ingebracht.  Helaas is de Gemeente in 2022 niet overgegaan tot de ter visie legging van het bestemmingsplan. Onzekerheid omtrent de gemeenteraadsverkiezingen zullen daar waarschijnlijk een belangrijke rol in gespeeld hebben.

In totaal is er zes keer ambtelijk en/of bestuurlijk overleg geweest met de gemeente. Er zijn presentaties gehouden ten behoeve van de coalitievorming (pitch) en in het Politiek Forum om de nieuwe raad bij te praten. De financiële bijdrage van de gemeente werd gecontinueerd in het coalitieakkoord.

Om de omvang en locatie inzichtelijk te maken voor iedereen is het Steengroeve Museum, Pyriet Paviljoen, parkeerplaats en kleine wegverlegging in het veld uitgezet. Ook de hoogte van het gebouw is met een steiger zichtbaar gemaakt. Men was positief overtuigd dat dit de geschikte locatie betreft.

Ook is er meermalen contact met de Provincie geweest (voorlopig) nog zonder concreet resultaat. Tijdens het Steengroeve Theater zijn er Statenleden ontvangen en geïnformeerd en daarna is dat ook nog in Arnhem bij de Open Agenda gedaan.

Het bestuur van de stichting heeft viermaal digitaal overlegd naast enkele fysieke gesprekken. Feestelijk was de oratie op 29 april in Utrecht van ons bestuurslid Anne Schulp waarin ook de Winterswijkse groeve nog genoemd werd.

Fondsenwerving is volop in ontwikkeling geweest maar heeft veel hinder, en zelfs verlies van concrete toezeggingen, ondervonden door het stagneren van de bestemmingsplanprocedure. Er is met drie fondsenwervers contact geweest ten behoeve van meerdere aanvragen.

Om vast te anticiperen op het museum is de Museum Jeugd Universiteit in de nazomer gestart. Dit zijn vier zondagochtenden voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Er was veel belangstelling voor, waardoor het initiatief herhaald zal gaan worden. Voor volwassenen zijn er in de zomer twee lezingen in gebouw Emma in Ratum georganiseerd die goed bezocht zijn. Tot slot zijn er weer duizenden bezoekers rondgeleid in en om de groeve door de groep enthousiaste gidsen die ook in 2022 weer is uitgebreid.


< Terug naar het overzicht
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..
Zelf zoeken in de steengroeve
Zelf zoeken in de steengroeve
Helaas is het niet mogelijk om zelf te zoeken naar fossielen, mineralen of loopsporen. Alleen in de zomer..